Regulamin Sklepu Internetowego FirstClassFood.pl 

    

   

§1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego FirstClassFood.pl .

2. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.FirstClassFood.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

3. Klient - osoba fizyczna (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, zgodne z niniejszym Regulaminem.

5. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FirstClassFood.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.

6. Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na Platformie FirstClassFood.pl wyrażone są w złotych polskich lub euro i uwzględniają podatek VAT.

     

§2 Postanowienia Ogólne

1. Sklep Internetowy FirstClassFood.pl, działający pod adresem www.FirstClassFood.pl, prowadzony jest przez FIRST CLASS FOOD Monikę Czyżewską-Wośkowską, Konopnica 90H, 21-030 Motycz, NIP: PL 712 005 41 72, REGON: 430005763 .

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.FirstClassFood.pl .

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204):

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem serwisu internetowego www.FirstClassFood.pl i sporządzić jego wydruk.

      

§3 Składanie zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep Internetowy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na serwisie internetowym www.FirstClassFood.pl, przy czym Sklep Internetowy nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

2. Do zrealizowania przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do Internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony Klient powinien: korzystać z przeglądarki Internet Explorer, Mozilla, Safari lub Firefox, posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka Java Script, ramek i stylów CSS.

3. Zamówienia można składać po zarejestrowaniu się, zalogowaniu w Sklepie Internetowym i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu lub po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i jednorazowym wpisaniu danych do wysyłki.

4. Login i hasło mają charakter poufny i Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

5. Klient składa zamówienie, wybierając dany Towar, za pomocą kliknięcia w ikonę "Dodaj do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru formy płatności.

6. W trakcie składania Zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:

a) wyboru zamawianych towarów i ich ilości;

b) wskazania adresu dostawy Zamówienia;

c) podania danych do faktury VAT jeżeli istnieje taka potrzeba (oraz obligatoryjnie jeżeli wskazanym adresem dostawy Zamówienia jest kraj inny niż Polska), dane do faktury mogą się różnić od danych podanych jako adres dostawy;

d) wyboru formy zapłaty.

7. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z informacją o złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym i przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Jeżeli zamówiony przez Klienta towar nie jest dostępny, Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie, w celu uzgodnienia realizacji zamówienia.

9.Klient zobowiązuje się do odbioru Zamówienia i zapłaty oznaczonej przez Sklep Internetowy ceny wraz z kosztami dostarczenia Zamówienia.

10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji Zamówienia przez Klienta.

    

§ 4  Modyfikacja złożonych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym Zamówieniu.

2. Koszty poniesione przez Sklep Internetowy w związku z dokonaniem przez Klienta modyfikacji Zamówienia po jego wysłaniu obciążają Klienta.

3. Modyfikacji Zamówienia można dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres info@firstclassfood.pl

4. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą w szczególności następujących kwestii: adresu wysyłki i numeru telefonu.

   

§  5 Płatności

1. Zapłaty za zakupione towary Klient dokonuje:

a) płatnością na konto Sklepu Internetowego, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową, realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności;

b) w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym,

    

§  6 Czas i realizacja zamówienia

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Cypru, Malty, Azorów, Wysp Kanaryjskich, Balearów oraz Ceuty) i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest poprzez Dostawców:

a) Firmę Kurierską,

b) transport własny Sklepu Internetowego.

3. Koszty i czas dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Sklep Internetowy przygotowuje przesyłkę do nadania w terminie do 48 godzin w dni powszednie, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

5. Przez termin „do nadania” rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi Internetowemu do skompletowania przesyłki, spakowania paczki i przekazania jej do wysyłki.

6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.

7. Odbiór produktów dostarczonych przez Dostawcę musi zostać potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem.

8. Podczas odbioru Towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy Zamówienie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem Dostawcy protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.

    

§  7 Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: FIRST CLASS FOOD Monika Czyżewska-Wośkowska, Konopnica 90H 21-030 Motycz  lub info@firstclassfood.pl .

3. Sklep Internetowy FirstClassFood.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Sklep Internetowy FirstClassFood.pl nie jest producentem Towarów.

   

 § 8 Zwroty i prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podania przyczyny, pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FIRST CLASS FOOD Monika Czyżewska-Wośkowska, Konopnica 90H, 21-030 Motycz lub poczty elektronicznej na adres info@firstclassfood.pl. Nie dotyczy to towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Klient może odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust. 1, jedynie, gdy towar nie został otwarty, ani zniszczony.

4. Towary muszą zostać zwrócone w stanie niepogorszonym, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sklepu w stanie niezmienionym, na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Sklepu Internetowego w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przesyłka musi zawierać paragon lub fakturę wystawioną przez Sklep Internetowy.

6. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni w następujący sposób:

a) na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową;

b) na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej lub przelewem bankowym.

7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków na nim ciążących, m. in. w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

    

§ 9 Zmiany regulaminu

1. Sklep pod warunkami opisanymi poniżej, może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw; zmiana zakresu odpłatności lub formy prowadzonej sprzedaży, zmiana adresu Sklepu Internetowego - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą publikowane online, jednakże dalsze korzystanie ze strony uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.

3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o jego zmianach i nie odstąpił od umowy.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

    

 §10 Obsługa plików cookies

1. Korzystający z serwisu internetowego Sklepu Internetowego FirstClassFood.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

   

§11 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Sklepu Internetowego FirstClassFood.pl.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych i gwarantuje, że wszystkie przekazane przez niego dane są prawidłowe.

    

§12 Kontakt

1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego, Klient może przekazać  w  jeden z poniższych sposobów:

a) pocztę elektroniczną na adres: info@firstclassfood.pl,

b) telefonicznie pod numerem telefonu:  + 48 606 561 561 w dni powszechnie w godzinach 9.00 - 17.00.

2. Sklep Internetowy w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Klienta wymagające takiej odpowiedzi.

    

 §13 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2015 r.

2. Wszelkie transakcje, korespondencja oraz kontakty między Klientami a Sklepem Internetowym FirstClassFood.pl są dokonywane lub prowadzone w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin oraz Umowa sprzedaży (i wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikających z nich praw lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FirstClassFood.pl a Klientem będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostaje poddany sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FirstClassFood.pl .

6. Zawartość serwisu internetowej www.FirstClassFood.pl jest objęta ochroną praw autorskich. Zdjęcia, opisy i grafiki wykonane przez sklep są chronione prawem autorskim. Sklep Internetowy nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zawartości serwisu internetowego w części czy w całości bez zgody autora.

7. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta ze Sklepem Internetowym.


Newsletter

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.